Καλώς ήρθατε

Το γραφείο ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, ιδρύθηκε από τον Τάσο Σοφιό, το Σεπτέμβριο του 2004, με σκοπό την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών Συμβούλου κατά την κατασκευή έργων υποδομής, στο γνωστικό αντικείμενο του Υδραυλικού και Γεωτεχνικού Μηχανικού.

Η ίδρυση του γραφείου στόχευσε στη δημιουργία ενός σχήματος έμπειρου, ευέλικτου, δυναμικού, με χρήση ότι πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού διατίθεται διεθνώς κάθε φορά εξοπλισμού hardware και software, με πιστοποιημένο έλεγχο ποιότητας λειτουργίας που να εξασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη σύνταξη της ολοκληρωμένης μελέτης και μελετητικής υποστήριξης κατά την κατασκευή κάθε σχετικού έργου, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά των φραγμάτων, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας, εγγειοβελτιωτικών έργων, μικρών υδροηλεκτρικών και έργων ύδρευσης.

Wellcome

Sofios Consulting Engineers S.A was founded by Anastasios Sofios in September 2004, aiming at the preperation of studies and the provision of consultant services in the construction of infrastucure projects in the area of Hydraulic and Geotechnical Engineering.

The goal of the office formation was the creation of an experienced, flexible and dynamic group, using the most modern and efficient hardware and software equipment available internationally at the time being with a quality control certificate that assures the timely and reliable writing of the completed study, as well as the consulting for design during the construction of each relevant project, focusing on dams, small hydroelectric plants, hybrid, drainage and flood protection works, land improvement works and water supply projects.