Το γραφείο ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, ιδρύθηκε από τον Τάσο Σοφιό, το Σεπτέμβριο του 2004, με σκοπό την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών Συμβούλου κατά την κατασκευή έργων υποδομής, στο γνωστικό αντικείμενο του Υδραυλικού και Γεωτεχνικού Μηχανικού.

Η ίδρυση του γραφείου στόχευσε στη δημιουργία ενός σχήματος έμπειρου, ευέλικτου, δυναμικού, με χρήση ότι πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού διατίθεται διεθνώς κάθε φορά εξοπλισμού hardware και software, με πιστοποιημένο έλεγχο ποιότητας λειτουργίας που να εξασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη σύνταξη της ολοκληρωμένης μελέτης και μελετητικής υποστήριξης κατά την κατασκευή κάθε σχετικού έργου, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά των φραγμάτων, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας, εγγειοβελτιωτικών έργων, μικρών υδροηλεκτρικών και έργων ύδρευσης.

Η οργάνωση και δομή του γραφείου είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την αναγκαία εμπειρία με τη φιλοδοξία και ορμή νέων συνεργατών, στοχεύοντας σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο οργανισμό, τεχνικά άρτιο και σύγχρονο, οργανωτικά αποδοτικό, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός φιλικού και ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος που τελικά αντανακλά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την κάλυψη των αναγκών του κάθε έργου.