Το γραφείο διαθέτει μελετητικά πτυχία στις Κατηγορίες :

  • Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Κατηγορία 13) τάξης Ε’/12
  • Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες (Κατηγορία 21) τάξης Δ’/7 και
  • Στατικές Μελέτες (Κατηγορία 08) τάξης Β’/2

Το γραφείο είναι εξοπλισμένο και συνεχώς εφοδιάζεται με σύγχρονο και διεθνούς επιπέδου εξοπλισμό μηχανογράφησης και λογισμικού, διατηρώντας επίσης πλούσια βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική και μη, καθώς και ελεύθερη πρόσβαση σε διεθνείς ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες (ASCE-JOURNALS), κύρια στα γνωστικά αντικείμενα του Υδραυλικού και Γεωτεχνικού Μηχανικού.

Επίσης στη διάρκεια της πολυετούς δραστηριότητας στην παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών, έχει εξασφαλίσει τη μόνιμη συνεργασία με έμπειρους ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες – συμβούλους σε παρεμφερή γνωστικά αντικείμενα (π.χ. Τεχνικού Γεωλόγου, Δομοστατικού, Η/Μ, Ενεργειακού, Περιβαλλοντολόγου) ώστε να μπορεί, όπου απαιτείται, να οργανώνει και συντονίζει την απαραίτητη ομάδα μελέτης που θα καλύπτει όλες τις σχετικές ανάγκες του Κύριου του Έργου.