Αξιολόγηση υφιστάμενων αναχωμάτων π. Αξιού στο τμήμα ανάντη του αρδευτικού φράγματος Έλλης & του ΜΥΗΕ Ελεούσας