Μελέτη ταμιευτήρα Τολοφώνος στη θέση Χαρμίσκο και αρδευτικού δικτύου, Ν. Φωκίδας