Advanced treatment plan, Apolakia, Rhodes Isl., Greece